Elkapsling AB Integritetspolicy

Inledning

Elkapsling AB värnar om sina kunders och anställdas integritet. Denna personuppgiftspolicy innehåller information om hur Elkapsling behandlar personuppgifter, och vad registrerade har för rättigheter.
Elkapsling är personuppgiftsansvarig (för de anställda) och ansvarig för den behandling som utförs av Elkapsling i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
Elkapsling kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy samt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen.

Behandling av personuppgifter

Elkapsling behandlar personuppgifter om följande kategorier av registrerade:

Anställda: Fysiska personer som är anställda hos Elkapsling
Kunder: Fysiska personer som antingen själva är en kund till Elkapsling eller agerar som företrädare, kontaktpersoner eller anställda hos ett företag, en förening, organisation, leverantör eller samarbetspartner.
Leads/prospekts: Fysiska personer som kan vara kan bli en potentiell kund
Arbetssökande: Fysiska personer som söker utlysta tjänster hos Elkapsling och skickat in till Elkapsling
Konsulter: Fysiska personer som utför konsultuppdrag till Elkapsling eller dess kunder
Affärskontakter: Fysiska personer som Elkapslings anställda har en etablerad relation med för att utföra sina dagliga uppdrag
Anhöriga: Kontaktinformation till anhöriga till anställda hos Elkapsling
Leverantörer: De som levererar förbrukningsvaror och material
Praktikant: Praktikanter från skolan som praktiserar
Styrelseledamöter: Personuppgifter från personer som har ett styrelseuppdrag

De som kontaktar Elkapsling: Fysiska personer som besöker Elkapslings webbplats, sociala medier, kontor, e-post, telefon eller på annat sätt kontaktar Elkapsling och uppger personuppgifter i samband med sådan kontakt
Vad Elkapsling samlar in och behandlar
I verktyget DPOrganizer kan du se vilka typer av personuppgifter som Elkapsling samlar in, rättslig grund och hur länge personuppgifter sparas.

Lagring och datorkapacitet tillhandahålls i Sverige. Administration av system för lagring och datorkapacitet sker i Sverige.
Elkapsling ska tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem samma skyldigheter vid behandlingen av personuppgifter som de skyldigheter som gäller enligt biträdesavtalet.
Personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar i tjänsterna används inte av Elkapsling i syfte att förbättra tjänsterna.

Eller vidare där personuppgiftsbiträdets behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingåtts.

Rättslig grund för behandlingen

Elkapsling samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande rättsliga grunder: Se stycke ”behandling av personuppgifter”.
Den registrerade kan när som helst invända mot Elkapslings behandling av den registrerades personuppgifter för ändamålet marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Elkapsling lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt utifrån ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Se stycke ”behandling av personuppgifter.”

Utlämning och delning av personuppgifter

Elkapsling kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt för att tillvarata Elkapslings kunders intresse, utföra ett uppdrag eller om utlämning krävs av tillämplig lag. Elkapsling kommer alltid innan en eventuell utlämning sker att beakta sekretess. Utlämning kan komma att ske till exempelvis domstolar, skiljedomsinstitut, myndigheter, samarbetsparters.
Vid överföring av personuppgifter är Elkapsling fortsatt personuppgiftsansvarig för sin egen behandling, medan mottagande tredje part antingen blir personuppgiftsansvarig för sin vidarebehandling eller personuppgiftsbiträde till Elkapsling, utifrån omständigheterna i det specifika fallet.
Elkapsling kan komma att anlita personuppgiftsbiträden som tillhandahåller exempelvis IT-tjänster och telefoni. I så fall kommer Elkapsling att ingå nödvändiga personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet, för att säkerställa att personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Elkapslings instruktioner och tillämplig lag.

Säkerhet och geografisk plats för behandling av personuppgifter

Elkapsling vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, innefattande att se till att personuppgifter är skyddade mot olovlig åtkomst, förlust och förstörelse.
I huvudsak kommer Elkapsling att behandla dina personuppgifter inom EU och EES. Elkapsling kan dock komma att behandla personuppgifter utanför EU och EES. I så fall kommer Elkapsling att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter som registrerad

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Det är Elkapslings uppgift att uppfylla dessa rättigheter som personuppgiftsansvarig.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter som behandlas av Elkapsling, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna och viss information om behandlingen. Elkapsling kan, med hänvisning till dataskyddsförordningen, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

Rätt till rättelse: Om personuppgifter som behandlas är felaktiga eller är ofullständiga kan den registrerade begära att Elkapsling utan onödigt dröjsmål korrigerar dessa.

Rätt till radering: I vissa fall har den registrerade rätt att begära radering av sina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”). Ett exempel är när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Det kan dock finnas avtalsförhållanden eller lagkrav som innebär att Elkapsling inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet: Den registrerade har rätt att överföra personuppgifter som denne lämnat till Elkapsling till annan personuppgiftsansvarig om behandlingen stöds på de lagliga grunderna fullgörande av avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahållas den registrerade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan den registrerade begära att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller endast för de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat till Elkapsling.

Rätt till begränsning av behandling: Den registrerade har i vissa fall rätt att kräva att Elkapsling begränsar behandlingen av dennes personuppgifter, d v s begränsar behandlingen till vissa syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Den registrerade kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Berättigat intresse

Rätt att invända: Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vid en invändning ska Elkapsling upphöra med behandlingen om man inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och/eller friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring: När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om denne. Om en registrerad motsätter sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsändamål ska behandling för sådana ändamål upphöra.

Rätt att lämna in klagomål: Om du vill framföra klagomål mot Elkapslings behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Du har även rätt att lämna in klagomål om Elkapslings personuppgiftsbehandling till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, [email protected], www.datainspektionen.se.

Cookies

Automatisk ifyllning genom cookies
En metod för att fylla i dina uppgifter automatiskt är att känna igen din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon, etc.) genom en cookie som placerats på enheten. I cookien har vi lagrat dina uppgifter från tidigare interaktioner med Elkapsling, och all denna information finns på din enhet. Mer information om detta hittar du på vår hemsida: www.www.elkapsling.se/information-om-cookies

Kreditupplysningsföretag

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer Dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag, leverantörer av tjänster för identitetsuppslag och förebyggande av bedrägerier, i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om att använda Elkapslings betalmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress och skydda dig och andra kunder från bedrägeri. Betalningsbeteende kan komma att rapporteras tillbaka till kreditupplysningsföretaget. Beroende på marknad, kan en mikroupplysning göras innan du ansöker om att använda en av Elkapslings betalmetoder, i syfte att skräddarsy de alternativ som erbjuds till dig.

Erbjudanden och förmåner

För att kunna ge dig erbjudanden och förmåner som rabatter, särskilda evenemang, förtur till produkter, rea-kampanjer, prover, gåvor etc, tittar vi på dina tidigare händelser.

Elkapsling och dess affärspartners kommer inte använda någon direktmarknadsföringskanal för detta ändamål (ex. e-post eller SMS) om du valt att avregistrera dig för marknadsföring.

Ändringar av policyn

Elkapsling kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vid större förändringar kommer Elkapsling att informera om ändringarna på lämpligt sätt, exempelvis genom att publicera den uppdaterade policyn på Elkapslings webbplats.

Denna version uppdaterades senast 2018-12-12.

Kontaktuppgifter

Eftersom vi tar dataskydd på största allvar har vi också ett team som hanterar dataskyddsfrågor, vilka du når via [email protected]

Elkapsling AB
Adress: Industrivägen 1, Box 18 Ånge Telefon: 0690 76 30 00
E-post: [email protected]

Specialanpassning

När standardprodukter inte räcker till, då är vi som starkast.
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov.

Elkapsling Express

När du vill ha snabb leverans, vi levererar inom 24 timmar
Med Elkapsling har du alltid tillgång till kapslingar och maskinskydd anpassat efter dina behov, även när det kräver lösningar långt utöver standardprodukter.